Klachtenregeling

Klachtenregeling
Wij vinden het belangrijk dat onze school een veilige en prettige plaats is voor iedereen. Als u het ergens niet mee eens bent, dan kunt u op de allereerste plaats terecht bij de leerkracht van uw kind.
Wanneer er dan nog aanleiding toe bestaat, kunt u bij de directie terecht.
De volgende stap zou kunnen zijn, dat u met uw klachten naar het bestuur van de school, Openbaar Onderwijs Emmen gaat.
Voor alle ouders ligt een uitgewerkte klachtenprocedure ter inzage. Deze verplichte klachtenregeling is onderdeel van de kwaliteitswet. Onder deze regeling vallen klachten over seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld, pesten, agressie en andere schoolinhoudelijke zaken. De kern daarvan is, dat iedereen die deel uitmaakt van een schoolgemeenschap klachten kan indienen (leerlingen, ouders, leerkrachten). De regeling zier er als volgt uit:
Op elke school wordt een vertrouwenspersoon benoemd. Dat is iemand die het vertrouwen geniet van iedereen die bij de school betrokken is en alleen maar verantwoording schuldig is aan bevoegd gezag. De vertrouwenspersoon neemt contact op met de externe vertrouwenspersoon. Deze werkt niet op de school van uw kind(eren) en is dus onafhankelijk. De externe vertrouwenspersoon kan adviseren: geen klacht indienen, de klacht indienen bij de klachtencommissie, de klacht indienen bij het bevoegd gezag, aangifte doen bij politie of justitie.

De klager bepaalt uiteindelijk zelf welke stappen hij/zij wil ondernemen. Aarzel niet om contact op te nemen als dat nodig is. Dit kan ook telefonisch.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden