De School

De VSO Thriantaschool werkt voor het schooljaar 2018 – 2019 aan de volgende verbeteringen:

  • Invoering en afronding van ParnasSys met als onderlegger het landelijke doelgroepenmodel;
  • Hieraan gekoppeld is de invoering van de nieuwe OPP’s voor alle leerlingen;
  • Nieuwe uitwerking voor de leerlijnen van de praktijkvakken: invoering en toepassing.VISITATIE-Zelfevaluatie:
Het bestuur van het Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO 22.02 heeft de opdracht gegeven een nulmeting uit te voeren rond de extra ondersteuning van leerlingen. Hiertoe wordt scholen gevraagd het instrument Zelfevaluatie in te vullen. Vervolgens wordt een visitatie afgelegd. Verkregen gegevens worden vervat in een visitatierapport Extra Ondersteuning.
Het visitatietraject is onderdeel van een groter geheel. Het SWV wil op deze wijze zicht krijgen op de kwaliteit van de leerlingenzorg waarvoor zij in het kader van de Wet Passend Onderwijs
verantwoordelijk is.Lees meer
 

 

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden