Ouders

Waardering en tevredenheid van ouders en verzorgers, SO afdeling Thriantaschool.

De laatste ouderenquête van maart 2019. 
We zijn tevreden met een deelname van 40 % of hoger aan onze ouderenquête.
Van de 45 ouders / verzorgers hebben 23 ouders / verzorgers van het SO de ouderenquête ingevuld.
Dat is dus 51 % en daarmee zijn we tevreden. We zien in de toekomst natuurlijk graag dat meer ouders/verzorgers de enquêtes gaan invullen.
Er staan veel positieve onderdelen in, maar we richten ons op mogelijke verbeterpunten n.a.v. deze enquête.
Ontevreden scores:

 • 37% van de ouders/verzorgers is ontevreden over het uiterlijk van de school

 • 37% van de ouders/verzorgers is ontevreden over de omgeving van de school

 • 17% van de ouders/verzorgers is ontevreden over de informatie over die zij ontvangen over wat er op school gebeurt

 • 12 % van de ouders/verzorgers is ontevreden over de aandacht voor het leren plannen

 • 12 % van de ouders/verzorgers is ontevreden over de aandacht  voor wereldoriëntatie

 • 12 % van de ouders/verzorgers is ontevreden over de vorderingen die hun kind maakt.

Het verhaal huisvesting is zeker een punt van aandacht voor de toekomst.
Met invoering van het nieuwe OPP (eind schooljaar 2018-2019) willen we bereiken dat onze ouders/verzorgers meer inzicht krijgen in de vorderingen van hun kind.
D.m.v. Klasbord en het opstarten van het ouderportaal willen we bereiken dat ouders meer informatie krijgen over het gebeuren op school.
Verder organiseert de school  jaarlijks ouderavonden, waarbij de ouders de mogelijkheid hebben om hun waardering, kritiek, tevreden- en ontevredenheid en natuurlijk hun ideeën te kunnen uiten.
Met behulp van ParnasSys gaan we in 2018 – 2019 het ouderportaal starten. We gaan gedurende de nieuwe schoolplanperiode jaarlijks ouderenquêtes afnemen, met specifieke thema’s.

Inspectie op de SO locatie, Balingerbrink

Naar aanleiding van het inspectiebezoek op 14 januari 2019 zijn ouders/verzorgers per brief op 17 januari 2019 op de hoogte gesteld van de uitkomst: ‘zeer zwak’. Ouders/verzorgers is medegedeeld dat we hierop zullen gaan reageren en we hen op de hoogte houden van de ontwikkelingen die we hebben ingezet. Wanneer het inspectierapport is vastgesteld ontvangen ouders/verzorgers dit.
Op 11 februari 2019 zijn ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen die reeds zijn ingezet:

 • Extra ondersteuning van het Noordelijk Onderwijsgilde, om te ondersteunen in het verbetertraject
 • Alle leerlingen krijgen een nieuw Ontwikkelings PersPectief (OPP) waarin naast het handelingsdeel ook de evaluatie staat, dit ten goede van meer samenhang.
 • De Commissie van Begeleiding (CvB) krijgt een meer ‘sturende en signalerende’ rol dan een ‘volgende’ rol om samen met de teamleden meer ‘Zicht op ontwikkeling en begeleiding’ te krijgen en te behouden.
 • In het leerling volgsysteem ParnasSys zijn leerlijnen opnieuw ingevoerd, ook om opbrengsten meer helder en transparant in beeld te krijgen en te houden. In het leerlingvolgsysteem zullen we meer gegevens over het te verwachten uitstroomperspectief geven. We kunnen dit gebruiken om aan te geven over we wel of niet tevreden zijn met o.a. de opbrengsten van de uitstroom.
Ouders/verzorgers hebben het inspectierapport ontvangen op 18 april 2019.  
In de nieuwsbrief van mei 2019 zijn ouders op de hoogte gebracht van de voortgang van bovengenoemde punten en is er een ouderavond aangekondigd op 12 juni 2019.
Ouderavond 12 juni 2019 over het oordeel van inspectie.
Op woensdagavond 12 juni 2019 is er een extra ouderavond geweest om duidelijkheid te geven over het verbeterplan van de school om weer (terug) naar het basisarrangement te komen.
Jannie Schaafsma, de locatiedirecteur, heeft op deze avond alle verbeteringen verduidelijkt die ook in de brief van februari zijn vermeld.
Onderstaande onderwerpen zijn nader toegelicht:
 • Invoer doorlopende leerlijnen in ParnasSys
 • Nieuwe OPP uitgelegd
 • Gebruik van landelijke doelgroepenmodel uitgelegd
 • Invoer van ZIEN voor de sociale en maatschappelijke competenties besproken
 • Veranderende rol en werkwijze van de CvB meer sturend, volgens de cyclus handelingsgericht werken.
 • Didactisch handelen is nader besproken: leerkrachten zijn zich bewust van het feit dat ze werken volgens het Directe Instructie Model (DIM) en het Eigen Initiatief Model (EIM), ze  kijken telkens naar een uitdagende leeromgeving voor de leerlingen.

De ouders hebben ook de gelegenheid gekregen om vragen te stellen of aandachtpunten te benoemen.

Belangrijk voor het jaarplan 2019-2020 kunnen de onderstaande  aandachtspunten zijn:
 • Naar aanleiding van de vele vindplaatsen van verschillende documenten: Kunnen de bestaande afzonderlijke systemen niet in één keer worden samengevoegd voor de overzichtelijkheid?
 • Waren jullie op de hoogte van de minder goed functionerende punten en werd er al aan gewerkt?
 • Ouders/verzorgers hebben behoefte aan het verkrijgen van meer informatie over het dagelijkse werk/leren van hun kinderen.
 • Schooltijden:  Kan de schooldag eventueel korter? Nu duurt de schooldag  volgens de aanwezige te lang.  De lange dag zijn bijvoorbeeld van 8.45 – 12.30 uur en 13.00 – 15.00 uur.
 • Er zijn jaarlijks veel margedagen.  Het is lastig voor een aantal aanwezige ouders om  opvang voor kinderen te regelen.

Op eerder genoemde vragen is antwoord gegeven en onderstaande punten nemen we mee voor het nieuwe schooljaar.
In het schooljaar 2019-2020 gaan we met het team van het SO en de MR de mogelijkheden onderzoeken voor andere schooltijden.
We willen hiermee bereiken dat kinderen ’s middags eerder naar huis kunnen en dan ook tijd over hebben om aansluiting te vinden bij het spelen met andere kinderen in de buurt.
Idem gaan we mogelijkheden onderzoeken om onze ouders/verzorgers beter te informeren over het dagelijkse werk van de kinderen.

Aanvraagformulier voor verlof

Vanaf schooljaar 2019-2020 zal voor extra verlof, zoals bijvoorbeeld dokter, ziekenhuisbezoek, een speciaal aanvraagformulier moeten worden ingevuld.
Dit formulier kunt u HIER downloaden of via de map documenten.
Extra verlof wordt niet gegeven voor aangelegenheden die in de schoolvakanties of na schooltijd kunnen plaatvinden of die in strijd zijn met het belang van het onderwijs.

De nieuwe lestijden voor het VSO 2019-2020

In het nieuwe schooljaar zullen de leerlingen van het VSO een kwartier eerder met de lessen beginnen. Om te voldoen aan de wettelijke eis komt er een verandering in lestijden. lees hier verder.
 

Thriantaschool en het Landelijkdoelgroepen model (V)SO

Op de Thriantaschool werken wij middels het landelijk doelgroepenmodel. Als school zijn we in de gelegenheid, goed onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. Zie ook onderstaande website.
https://www.lecso.nl/file/58970/9_Handleiding+Landelijk+model+doelgroepen_V5.0
 

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden